Wat houdt sociale zekerheid precies in?

Wat houdt sociale zekerheid precies in?

Nederland is een verzorgingsstaat. Dit blijkt ook in de huidige crisis waarbij je als bedrijf nu al enige tijd een beroep kunt doen op de NOW regeling. Ondanks dat dit soms wat lastig en stressvol kan zijn om te berekenen, zijn er gelukkig verscheidene NOW rekentool opties die dit vergemakkelijken. Nederland is een verzorgingsstaat en draagt de zorg voor de inwoners van Nederland. Maar wat is een verzorgingsstaat eigenlijk? En wat is sociale zekerheid?

Verzorgingsstaat

In een verzorgingsstaat zorgt de overheid voor welvaart en welzijn voor alle burgers in de samenleving. Met welvaart wordt bedoeld dat mensen voldoende inkomen krijgen om van te kunnen leven en met welzijn gaat het om de gezondheid van mensen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op drie onderwerpen:

  • Sociale zekerheid
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg

Sociale Zekerheid

Nederland kennen we een sociaal zekerheidsstelsel. Dit publieke stelsel wordt gebruikt om de inwoners (personen en gezinnen) die door bepaalde omstandigheden in financiële problemen komen een helpende hand te bieden. Het gaat hier om mensen die tijdelijk (of blijvend) geen of onvoldoende inkomen ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of juist pensioen.

Verder zijn er binnen het stelsel andere ondersteunende regelingen, zoals zorg en begeleiding in geval van ziekte, een beperking of arbeidsongeschiktheid.

Sociale zekerheid in Nederland is gebaseerd op solidariteit en saamhorigheid. Er wordt in ons land collectief gezorgd voor alle Nederlanders. Hoe doen we dit? Mensen met een hoog inkomen dragen meer bij aan het stelsel dan mensen met een laag inkomen. Zo draagt iedereen zijn/haar steentje bij.

Waar bestaat sociale zekerheid uit?

Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit Sociale voorzieningen, Sociale verzekeringen (denk aan volksverzekeringen) en werknemersverzekeringen. Het belangrijkste verschil is dat sociale voorzieningen door het rijk door middel van de belastingen die de burgers betalen worden gefinancierd en dat er voor sociale verzekeringen een premie verschuldigd is. Volksverzekeringen worden betaald door inkomensafhankelijke premies en belastingen. Werknemersverzekeringen daarentegen worden betaald door een inkomensafhankelijke premie voor werknemers.

Sociale voorzieningen

Allereerst zijn er sociale voorzieningen. Dit kunnen uitkeringen of andere vormen van ondersteuning zijn die door de overheid via de belastingbetalingen worden gefinancierd.

Participatiewet

De participatiewet, voorheen bekend als Wet werk en bijstand (WWB), is een wet die ondersteuning biedt voor mensen die kunnen werken, maar moeilijkheden ondervinden bij het zoeken of uitvoeren van werk. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan een lichamelijke of geestelijke beperking die resulteert in een arbeidsbeperking. De participatiewet heeft de instrumenten om ervoor te zorgen dat ook deze mensen een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Er zijn verschillende partijen zoals bijvoorbeeld HCS die hierbij kunnen helpen. Het onderwerp is namelijk best wat lastig.

Wat is de WIA

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat dat mensen die volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden, een uitkering ontvangen. Deze uitkering gaat in na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 2 jaar. De WIA is bedoeld als opvolger van de WAO. Daarbij moet gezegd worden dat de WAO blijft bestaan voor mensen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Beide wetten worden uitgevoerd door het UWV.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.